BUKU ENDE HKBP No. 200 Buku Logu No. 106 Di Surgo Do Alealenta (Musik)


Di Surgo Do Alealenta Buku Ende No. 200 Buku Logu No. 106 1. Di Surgo do Alealenta na burju roha situtu Ndang piga di banua ...