BUKU ENDE HKBP No. 407 Buku Logu No. 271 Panotnoti Ma Silang (Musik)


Panotnoti Ma Silang Buku Ende No. 407 Buku Logu No. 271 1. Panotnoti ma silang ni Tuhanta i Na mamorsan sude dosami Sai ...