BUKU ENDE HKBP No. 467 Buku Logu No. 315 ASI NI ROHAM HUPUJI (Vokal & Musik)


ASI NI ROHAM HUPUJI Buku Ende No. 467 Buku Logu No. 315 1. Asi ni rohaM hupuji ala Ho manobus au Dipaias Ho rohangku, ...